08-1
Біздің компания акционерлер мен инвесторлар үшін

Акционерлік капиталдың құрылымы және құнды қағаздар

Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігінің мемлекеттік мүлік пен жекешелендіру Комитеті Төрағасының Бірінші орынбасары 2000 жылдың 13 қыркүйегіндегі № 213 бұйрығына сәйкес, сомасы 399 858 000 (үш жүз тоқсан тоғыз миллион сегіз жүз елу сегіз мың) теңгені құрайтын бір акцияның номиналды құны 1000 (мың) теңге, саны 399 858 (үш жүз тоқсан тоғыз мың сегіз жүз елу сегіз) дана құжатсыз қалыпта «Транстелеком» ААҚ акциялар эмиссиясының бірінші шығарылымы жүзеге асырылды.

Көлік және коммуникация Министрінің 2001 жылдың 09 қарашасындағы № 324-I Бұйрығына сәйкес, жоғарыда аталған эмиссия жойылды жалпы сомасы 358 822 000 (үш жүз елу сегіз миллион сегіз жүз жиырма екі мың) теңгені құрайтын ,бір акцияның номиналды құны 1000 (мың) теңге, саны 358 822 (үш жүз елу сегіз мың сегіз жүз жиырма екі) дана құжатсыз қалыпта «Транстелеком» ААҚ акциялар эмиссиясының екінші шығарылымы жүзеге асырылды.

Көлік және коммуникация Министрінің 2002 жылдың 08 қарашасындағы № 5-I Бұйрығына сәйкес, жалпы сомасы 112 267 000 (жүз он екі миллион екі жүз алпыс жеті мың) тенгені құрайтын, бір акцияның номиналды құны 1000 (мың) теңге, саны 112 267 (жүз он екі мың екі жүз алпыс жеті) дана нәтижесінде Қоғамның жарғы капиталының көлемі 471 089 000 (төрт жүз жетпіс бір миллион сексен тоғыз мың) теңгені құрады және оны мемлекет төледі.

Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2002 жылдың 15 наурызындағы №310 «Ұлттық компания «Қазақстан Teмip Жолы» жабық акционерлік қоғамының құрылуы», мемлекеттік меншік құқығына тиесілі «Транстелеком» ААҚ-ның 100 пайыздық пакет акциясы «Ұлттық компания «Қазақстан Teмip Жолы» Жабық акционерлік қоғамының жарғы капиталына берілді.

2004 жылдың 15 маусымында «Транстелеком»ААҚ «Транстелеком»АҚ атауына өзгертілді.

«Қазақстан Teмip Жолы»Ұлттық компаниясы»АҚ Президентінің 2004 жылдың 26 қазанындағы № 604-Ц бұйрығына сәйкес, Қоғамның жарғы капиталы 500 000 000 (бес жүз миллион) теңге (әрқайсысының номиналды құны 1 000 (бір мың) теңге, 500 000 (бес жүз мың) дана құжатсыз қалыптағы акциялар шығарылымы жолымен) сомасына өседі, бұл ретте берілген акциялардың төлемін Қоғамның жалғыз акционері жүзеге асыра алады (100-пайыз акция тиесілі акционер)- «Қазақстан Teмip Жолы»Ұлттық компаниясы» Акционерлік қоғамымен жүзеге асырылады.

Бағалы қағаздар орналастыру кезеңінің басталу және аяқталу мерзімі

эмиссия нөмірі Құнды қағаздардың ауысу уақытының басталу мерзімі Құнды қағаздардың ауысу уақытының аяқталу мерзімі
Бірінші эмиссия 09.11.2000ж. 22.11.2000ж.
Екінші эмиссия 20.12.2001ж. 20.12.2001ж.
Үшінші эмиссия 29.01.2002ж. 29.01.2002ж.
Төртінші эмиссия 16.02.2005ж. 01.02.2006ж.
Бесінші эмиссия 20.02.2012ж. 20.08.2012ж.
Алтыншы эмиссия 21.08.2012ж. 21.02.2013ж.
Жетінші эмиссия 23.08.2013ж. 15.02.2014ж.
эмиссия нөмірі Құнды қағаздардың ауысу уақытының басталу мерзімі Құнды қағаздардың ауысу уақытының аяқталу мерзімі

Құнды қағаздардың орналасуы

Жылдар Жариланған акциялар саны Орналастырылған акциялар саны Орналастырылған акциялардың жалпы саны Сомасы Мүліктік және құқықпен төленген
2000 399 858 399 858 399 858 1 000 Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігінің мемлекеттік мүлік пен жекешелендіру Комитеті Төрағасының Бірінші орынбасары 2000 жылдың 13 қыркүйегіндегі № 213 бұйрығы
2001 358 822 358 822 358 822 1000 Транспорт пен коммуникация Министрінің 2001 жылдың 09 қарашасындағы № 324-I Бұйрығы
2002 112 267 112 267 112 267 1000 Транспорт пен коммуникация Министрінің 2002 жылдың 08 қарашасындағы № 5-I Бұйрығы
2004 500 000 500 000 500 000 1000 «Қазакстан Teмip Жолы»Ұлттық компаниясы»АҚ Президентінің 2004 жылдың 26 қазанындағы № 604-Ц бұйрығы
2006 971 089 971 089 971 089 1000 «ҚТЖ»ҰҚ»АҚ Директорлар кеңесінің 2005 жылдың 21 ақпанындағы №2/2005 Сырттай отырысының хаттамасы
2011 5 471 089 160 398 1 131 487 1000 «ҚТЖ»ҰҚ»АҚ Басқармасының 2011 жылдың 07 желтоқсанындағы №02/45 хатттамасы
2012 6 471 089 4 500 000 5 631 487 1000 ҚТЖ»ҰҚ»АҚ Басқармасының 2011 жылдың 12 мамырындағы №02/18 хаттамасы
2013 6 471 089 6 610 5 638 097 1 000 000 ҚТЖ»ҰҚ»АҚ Басқармасының 2013 жылдың 09 қазанындағы №02/30 хаттамасы
Жылдар Жариланған акциялар саны Орналастырылған акциялар саны Орналастырылған акциялардың жалпы саны Сомасы Мүліктік және құқықпен төленген

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Жарғы капиталы 12 241 487 (он екі миллиард екі жүз қырық бір миллион төрт жүз сексен жеті мың) теңге көлемінде қалыптасты..

Қазіргі уақытта Қоғамның жарияланған жай акцияларыны саны 6 471 089 дананы құрайды, 6 471 089 данасы, орныққаны 5 638 097 данасы, орналасқан жоқ 832 992 данасыи. Бір акцияның номиналды құны – 1000 теңге. Артық акциялар қарастырылған жоқ.

2017 жыл бойы компанияның жарғы капиталында өзгерістер болған жоқ және қосымша акциялар орналастырылған жоқ.

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Компания акционерлері «Қазақстан темір жолы»Ұлттық Компаниясы» акционерлік қоғамы (51%) мен Мұханов Марлен Сәбитұлы (49%) болып саналды.

2016 жылдың 14 желтоқсанында «ҚТЖ»ҰҚ»АҚ бұқара ақпарат құралдарында «Транстелеком» АҚ 26%-1 акциясының сатылымы бойынша ашық екі кезеңді конкурс әдісімен сауданың жүргізілетіні туралы хабарлама шығарды.

2017 жылғы ақпанда «Транстелеком» АҚ 26%-1 акциясының сатылымы бойынша конкурстың қорытындысы шықты.