08

Біздің компания акционерлер мен инвесторлар үшін

13 сентября 2000 года был осуществлен выпуск первой эмиссии акций ОАО «Транстелеком» в бездокументарной форме в количестве 399 858 экземпляров простых именных акций номинальной стоимостью 1000 тенге на общую сумму 399 858 000

Толығырақ
1 000
Бір акцияның номиналды құны – 1000 теңге
6 471 089
Қазіргі уақытта Қоғамның жарияланған жай акцияларыны саны 6 471 089 дананы құрайды
5 638 097
5 638 097 данасы орныққаны, 832 992 данасы орналасқан жоқ