05-1
Қаржылық нәтижелері

Негізгі қаржылық көрсеткіштер

«Транстелеком» АҚ-ның қаржылық талдауы өндірісті басқару жүйесінде маңызды бөлшек, жоспар әзірлеу және басқаушылық шешімдер үшін негіз болып табылатын, 2015-2017ж. аралығындағы кіріс және шығыс бойынша бухгалтерлік есептілік және басқарушылық есеп негізінде орындалған. Сонымен қатар, 2015 жылдан бастап 2017 жылға дейінгі кезеңдегі «Транстелеком» АҚ-ның қаржылық есептілігінің дұрыстығы Қаржылық Есептіліктің Халықаралық Стандарттары мен Қазақстандық Бухгалтерлік Есепке алу бойынша өткізілген аудит барысында «Делойт» ЖШС-нің тәуелсіз аудиторымен расталған.

Кірістер талдауы

2017 жылы «Транстелеком» АҚ көрсететін қызметтен түскен табыс 71 022 млн. теңгені құрады, өткен жылдың көрсеткіштерімен салыстырғанда негізгі қызметтен түскен табыстың 48 % және табыстың 44% өсу динамикасы байқалады. Өсу динамикасы абоненттер санының өсуімен, көрсетілетін телекоммуникациялық қызметтердің түрлері мен көлемінің артуымен, сондай-ақ Астана ЭКСПО – 2017, «ҚазТрансОйл» АҚ ТОБЖ жаңарту, ЭДТ АБЖ кеңейту жобаларын жүзеге асырудың, темір жол вокзалдары үшін кешенді қауіпсіздік жүйесін құру әсерінен болды.

Компанияның негізгі қызмет түрлері бойынша 2016 жылы өткен жылмен салыстырғанда байланыс қызметтерінің (19% артқан), АТ-қызметтер және жобалардың (78% артқан), өзге қызметтердың (53% артқан) өсу динамикасы байқалады.

Негізгі қызметтер түскен табыстың құрылымы 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл
Байланыс қызметі 19 287 095 24 691 943 29 445 022
АТ-қызметтер және жобалар 13 268 687 23 187 178 41 378 154
Басқа қызметтер 113 292 130 580 199 270
Негізгі қызметтер түскен табыстың жиыны 32 669 074 48 009 701 71 022 446
2015
 • 59%
 • 40%
 • 1%
 • 59
  Байланыс қызметі, 29 445 022
 • 40
  АТ-қызметтер және жобалар, 41 378 154
 • 1
  Басқа қызметтер, 113 292
2016
 • 65%
 • 34%
 • 1%
 • 65
  Байланыс қызметі, 29 445 022
 • 34
  АТ-қызметтер және жобалар, 41 378 154
 • 1
  Басқа қызметтер, 130 580
2017
 • 58%
 • 41%
 • 1%
 • 58
  Байланыс қызметі, 29 445 022
 • 41
  АТ-қызметтер және жобалар, 41 378 154
 • 1
  Басқа қызметтер, 199 270
Негізгі қызметтен түскен табыс, мың тг
Негізгі қызметтен түскен табыс, мың тг
Операциялық шығындар, мың тг
Операциялық шығындар, мың тг
Таза табыс, мың тг
Таза табыс, мың тг
Атауы 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл Түсіндірме
Өзіндік құн, оның ішінде (қолданыстағы баптар):: 20 841 096 34 245 775 53 898 835
Еңбек ақы 3 756 379 4 605 135 4 948 308 Өсу орташа еңбек ақының 12% артуына байланысты.
Әлеуметтік аударымдар 427 584 506 905 577 773
Материалдар 1 621 295 7 997 328 1 306 393 Шығындардың азаюы негізінен желілерді және жабдықтарды пайдаланудың және қолдаудың шығындарын оңтайландыруға байланысты (- 380 млн. теңге) және Біріңғай сервистік орталық жобасы бойынша материалдарға кететін шығындардың қысқаруымен (– 566 млн. теңге) байланысты.
Отын 91 832 109 745 133 450 Шығындардың көбеюі ЖЖМ бағасының көтерілуіне байланысты.
Электроэнергия 163 395 179 945 176 700
Тараптық ұйымдардың қызметіне төлем 6 391 916 9 240 036 34 527 697 Шығындардың артуы негізінен желі бойынша тараптық операторлардың трафик өткізу бойынша + 1 161 млн. теңгеге, интернет желісіне қолжетімділік қызметі бойынша + 400 млн. теңгеге қажеттілігінің артуына, байланыс желілерін пайдалануға енгізуге кеткен шығындар + 608 млн. теңге болуына, соңғы миляны жалдауға қажеттіліктің + 1 064 млн. теңгеге артуына байланысты. Осы шығындар телекоммуникациялық қызметтен түсетін табыстың өсуін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, шығындары Астана ЭКСПО 2017 + 18 245 млн. теңгені, ТЖ вокзалдары үшін кешенді қауіпсіздік жүйесі + 2 604 млн. теңгені құраған жобалар іске қосылды.
НҚ және МЕА амортизациясы 6 708 401 7 408 342 7 629 787 Өсу жабдықтарды жаңартумен және жаңғыртумен және жаңа магистральды және жергілікті байланыс желілерін пайдалануға енгізумен байланысты.
ТМҚ сатып алу 0 7 536 994 1 716 280 Азаю "System Z" есептеуіш кешенін жаңғырту жобасының аяқталуына байланысты.
Басқа да шығындар 1 639 994 2 405 548 1 894 135 Азаю аяқталған жобалар бойынша тарапттық ұйымдарды бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеуге кететін шығындардың қысқаруына байланысты.
Атауы 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл Түсіндірме
Атауы 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл Түсіндірме
Кезеңдер бойынша шығындар, оның ішінде: 7 819 692 9 058 558 11 131 484
Әкімшілік шығындар 1 630 941 1 884 383 2 389 742 Шығындардың өсуі негізінен ұйымдық құрылымның өзгеруінен кейін + 382,5 млн. теңгеге әкімшілік персоналдардың ЕТҚ артуына байланысты. Қоғамның ұйымдық құрылымының өзгеруіне байланысты алаңдарды кеңейтуге байланысты ӘБП жайларын жалға алуға кеткен шығындардың өсіп, + 125 млн. теңгеге «Изумрудный квартал» БО Деректерді өңдеу орталығын орналастыруға байланысты.
Жалпы шаруашылық шығындар 654 829 305 735 1 281 430 Шығындардың артуы негізінен жарнамаға + 498 млн. теңге, форумға қатысуға + 287 млн. теңге, АТ жобаларды іске асыру аясында аутсорсингке + 157 млн. теңге кеткен шығындардың артуына байланысты.
Резервтер 64 829 145 415 24 024
Салық төлемдері 2 475 509 391 1 263 786 Шығындардың өсуі негізінен радио жиілікті спектрді қолдануға + 467 млн. теңге, қала аралық телефон байланысын ұсыну үшін төлемге + 110 млн. тенге салықтың артуымен байланысты.
Әлеуметтік сипаттағы жалпышар.шығындар 122 601 149 706 183 736 Ұжымдық шарт бойынша шығындардың артуы.
Демеушілік көмек 62 646 0 0
Қаржыландыруға кеткен шығындар 5 286 321 6 035 743 5 988 767
Активтерді шығару бойынша шығындар 0 28 185 0
Атауы 2015 жыл 2016 жыл 2017 жыл Түсіндірме
ROA (активтердің тиімділігі)
ROA (активтердің тиімділігі)
ROE (өз капиталының тиімділігі)
ROE (өз капиталының тиімділігі)

Активтердің тиімділігі және өз капиталы тиімділігінің көрсеткіші таза табыстың артуына байланысты оң динамика көрсетті.

EBIDTA, мың тг.
EBIDTA, мың тг.
EBIDTA margin
EBIDTA margin

EBITDA margin кемуі негізгі байланыс қызметтеріне бекітілген тариф кезінде сатып алынатын тауарлардың және қызметтердің бағасының өсуімен байланысты. Сондай-ақ Астана ЭКСПО 2017 стратегиялық жобасы іске қосылды. Жобаның салыстырмалы үлесі жалпы түсімнің 27,4%, жобаның валдық маржасы 4,97% құрап, табыс көрсеткішінің азаюына әкелді.

Debt to EBIDTA
Debt to EBIDTA
Debt to equty ratio
Debt to equty ratio
Debt to assets ratio
Debt to assets ratio

Қаржы тұрақтылығының көрсеткіштері қарыз міндеттемелерін жоспары төлеумен және қаржылық левереджаның 2,25-тен 1,97 дейін азаюына байланысты оң нәтиже көрсетті.

Ақша құралдары және оның баламалары, мың тг
Ақша құралдары және оның баламалары, мың тг

2017 жылы ақша қаражаттарының азаюы инвестициялық жобаларды қаржыландыруға, оның ішінде: 1 060 млн. теңгеге филиалдардың жобаларын, 663 млн. теңгеге көлік және транзиттік желілерді дамыту жобаларын, 1 599 млн. теңгеге ТОБЖ АПК жобасын, 991 млн. теңгеге ДӨО жобасын, 1 696 млн. теңгеге Мақат-Маңғышлақ жобасын, сондай-ақ 9 282 млн. теңге сомасында қаржылық міндеттемелерін төлеуге байланысты болды.